Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, Zbierka zákonov č. 352/2009.
Zákon 39/2007 z.z. z 12. decembra 2006 o veterinárnej starostlivosti.
Zákon 326/2005 z.z. z 23. júna 2005 o lesoch.
Zákon 543/2002 z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny.
Zmluva o užívaní poľovného revíru.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory úplné znenie v zmysle zmien schválených prezídiom SPK 22.10.2010.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory po IV. Sneme - Zvolen 2016
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - príloha č.1 Etický kódex.
Stanovy Slovenskej poľovníckej komory - príloha č.2 Poľovnícky poriadok.
Vyhláška 125/2012 z.z. z 28. marca 2012, ktorou sa mení a dopľňa vyhlṚka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z.
Vyhláška 344/2009 z.z. z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
Vyhláška 421/2013 z.z. z 2. decembra 2013, ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri.
Vyhláška 489/2013 z.z. zo 16. decembra 2013, ktorou sa mení a dopľňa vyhlṚka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z.
Zákon 274/2009 z.z. z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie:

Predseda:

Alojz JURČINA

Členovia:

 1. Ing. Jozef Randús
 2. Ing. Miroslav Vierik
 3. Juraj Švoš
 4. Ing. Benjamín Slašťan
 5. Ing. František Homola
 6. Ing. Patrik Marton
 7. Jozef Šimko
 8. Mgr. Ivan Bodor
 9. Stanislav Húšťava
 10. Bc. Libor Kraft
   

Kynologická komisia:

Predseda:

František HOMOLA

Členovia:

 1. MVDr. Branislav Ovad
 2. Martin Mrva
 3. Ladislav Lupták
 4. Jozef Janči
 5. František Vrlík
   

Strelecká komisia:

Predseda:

Bc. Marián POCHYBA

Členovia:

 1. Jozef Marton
 2. Ľubomír Mojš
 3. Milan Kelčík
 4. Ľubomír Zachar
 5. Ivan Hradský
   

Komisia pre legislatívu a osvetu:

Predseda:

Ing. Jozef RANDUS

Členovia:

 1. Ing. Radoslav Poprac
 2. Ing. Veronika Moravčíková
 3. Ing. Ivan Staňo
 4. Marián Pochyba
 5. Ing. Michal Olos
 6. Matúš Kráľ
 7. Stanislav Húšťava
   

Ekonomická komisia:

Predseda:

Ing. Ľubomír BAKOŠ

   

Dozorná rada:

Predseda:

Peter Chudjak

Členovia:

 1. Ing. Ivan Staňo
 2. Ing. Michal Blumenstein
   

Disciplinárna komisia

Predseda:

Mgr. Daniel ŠEVC

Členovia:

 1. Ing. Milan Šlávka
 2. Ladislav Kačalka
 3. Dr. Ján Kerdík
 4. JUDr. Vladimír Mojš

 

Predseda
OPK Rk:

Ing. Pavol JELENÍK, PhD.

Podpredseda
OPK Rk:

František Homola

Predseda
DR pri OPK Rk:

Peter CHUDJAK

Predseda
DK pri OPK Rk:

Mgr. Daniel ŠEVC

Vedúci kancelárie
OPK Rk

Martin MRVA

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Obvodná poľovnícka komora - Ružomberok (ďalej len „OPK - Ružomberok") je organizačná zložka SPK a vykonáva svoju činnosť na území okresu Ružomberok od roku 2010.

Sídlo OPK - Ružomberok:
Podhora 2
034 01 Ružomberok
IČO: 421 756 820 37  

OPK - Ružomberok chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

OPK - Ružomberok a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

OPK - Ružomberok dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu a poľovníckeho poriadku.

  

OPK - Ružomberok plní tieto úlohy:

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona,

b) navrhovanie na menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods. 6 zákona,

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov OPK - Ružomberok,

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávou na presadzovanie záujmov poľovníctva,

i) spolupracuje s Obvodným lesným úradom pri plnení úloh na úseku poľovníctva,

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

k) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

l) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov,

m) navrhuje udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení,

n) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie.

 

Domov

Dokumenty:

  Nariadenie vlády SR č.359 z 19. októbra 2011 
Vyhláška MPRV č. 13 z 13. januára 2012
Prehlásenie o prehliadke zvery
   

Potrebné odkazy:  

Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach
  www.ivvl.sk > Školenia a preškolenia poľovníkov
   
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky  
  www.svssr.sk >  Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat 
   

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.