Parte

   Znenie opatrenia

   Žiadanka na amo

   Diviačia zver

   Raticová zver

   Poďakovanie

Petícia za zachovanie organizovaného poľovníctva

Podnetom pre túto petíciu je organizovaný útok na poľovníctvo, na komunitu poľovníkov a ich rodín, ako nástroj na obhajobu stáročí osvedčeného princípu aktívnej zodpovednej ochrany prírody.

Cieľom aktivít samozvaných osôb je akási presne nešpecifikovaná „zmena“ s dôsledkom likvidácie 100 ročnej histórie organizovaného poľovníctva na území Slovenska formou popierania osvedčených princípov organizácie a riadenia zodpovednosti generácií poľovníkov za starostlivosť o prírodu a voľne žijúcu zver, ktorá je podľa Ústavy SR prírodným bohatstvom a vlastníctvom všetkých občanov Slovenska. Cieľom je oslabiť poslanie moderného poľovníctva ako služby pre občanov, pre štát, pre manažment krajiny!

 

   Znenie petície

   Žiadosť o podporu

   Hárok

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len ministerstvo) ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, podľa § 72 písm.m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

určuje ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2020/2021 v SR v celkovom počte 50 jedincov, pre poľovné oblasti v územnej pôsobnosti okresného úradu, odboru opravných prostriedkov nasledovne:

Banská Bystrica            9 jedincov
Žilina                         15 jedincov
Prešov                       20 jedincov
Košice                         6 jedincov

V dobe lovu od 1. novembra 2019 do 15. januára 2021 vrátane, resp. dovtedy, pokiaľ odbor opravných prostriedkov nezastaví lov v poľovných oblastiach vo svojej územnej pôsobnosti.

!!!ŽIADAME DRŽITEĽOV POĽOVNÝCH LÍSTKOV, ABY V ŽIADNOM PRÍPADE NEZEREJŇOVALI ÚLOVKY VLKOV NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH!!!

Vlka možno lovi v uznaných poľovných revíroch okresov: Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rožňava, Gelnica, Spišská Nová Ves, Košice-okolie, Sobrance, Prešov, Snina, Humenné, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník, Sabinov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Levoča, Poprad, okrem:

- území vymedzených v § 71 ods 1 písm. a) bod 6 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve a v prílohe č. 9 vyhlášky MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 54/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
- území s piatym stupňom ochrany (viac v prílohe),
- území európskeho významu, v ktorých je vlk predmetom ochrany,
- k. ú: Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kremná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Ľubotín, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné,Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okr. SL,
- v panónskom biografickom regióne.

Loviť vlka môžu iba držitelia poľovných lístkov na základe platných povolení na lov zveri.
Loviť vlka možno len individuálnym spôsobom.
V jednom poľovnom revíri možno uloviť najviac 2 jedince, toto neplatí v revíroch väčších ako 10 000 ha.

VIAC POTREBNÝCH INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PRÍLOHE V LISTE OD MPRV SR.

   Kvôta

   Mapa lovu

 V dňoch od 7.10.2020 do 9.10.2020 bude kancelária zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pracovníka kancelárie.

Ďakujeme za pochopenie

   OPK Ružomberok

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.