Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) je jednotná profesná samosprávna organizácia zriadená na základe § 41 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Obvodná poľovnícka komora - Ružomberok (ďalej len „OPK - Ružomberok") je organizačná zložka SPK a vykonáva svoju činnosť na území okresu Ružomberok od roku 2010.

Sídlo OPK - Ružomberok:
Podhora 2
034 01 Ružomberok
IČO: 421 756 820 37  

OPK - Ružomberok chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

OPK - Ružomberok a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

OPK - Ružomberok dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky podľa etického kódexu a poľovníckeho poriadku.

  

OPK - Ružomberok plní tieto úlohy:

a) vykonáva skúšky uchádzačov o poľovný lístok podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona,

b) navrhovanie na menovanie prednášateľov a skúšobných komisárov pre skúšky z poľovníctva podľa § 50 ods. 6 zákona,

c) organizuje odbornú prípravu na poľovnícke skúšky podľa § 50 ods. 2 písm. a) zákona,

d) vydáva poľovné lístky, predlžuje platnosť poľovných lístkov a odníma ich,

e) organizuje streleckú prípravu uchádzačov o poľovný lístok, praktické skúšky zo strelectva a organizuje kontrolné a športové streľby členov OPK - Ružomberok,

f) organizuje poľovnícku kynológiu a sokoliarstvo a kontroluje dodržiavanie predpisov na tomto úseku,

g) organizuje a vykonáva chovateľské prehliadky,

h) spolupracuje so štátnymi orgánmi a samosprávou na presadzovanie záujmov poľovníctva,

i) spolupracuje s Obvodným lesným úradom pri plnení úloh na úseku poľovníctva,

j) napomáha pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva,

k) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktorými ju môže poveriť ministerstvo alebo ktoré vyplývajú z jej stanov,

l) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnych orgánov,

m) navrhuje udeľovanie poľovníckych vyznamenaní a ocenení,

n) organizuje poľovnícke a iné kultúrno-spoločenské, osvetové a odborné podujatia a akcie.

 

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.