Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len „SPZ“) je podľa § 80 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.

 Okresná organizácia SPZ Ružomberok (ďalej len „OkO SPZ Ružomberok“) sa ako člen Slovenskej poľovníckej komory (ďalej len „SPK) podľa § 43 ods. 1 zákona podieľa na chove zveri, starostlivosti o zver a jej životné prostredie vrátane jej lovu.

 OkO SPZ Ružomberok chráni a presadzuje oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom.

OkO SPZ Ružomberok a jej členovia pôsobia na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky.

OkO SPZ Ružomberok má vlastnú právnu subjektivitu a koná vo svojom mene.

OkO SPZ Ružomberok vykonáva svoju činnosť na území okresu Ružomberku.

Sídlo OkO SPZ Ružomberok:

Podhora 2
034 01 Ružomberok

 

Dokumenty OkO SPZ Ružomberok

  Predstavenstvo OkO SPZ Ružomberok na roky 2022-2027

  Predstavenstvo OkO SPZ Ružomberok na roky 2017-2021

  Predstavenstvo OkO SPZ Ružomberok na roky 2012-2017

  Disciplinárny poriadok SPZ.

  Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ.

  Organizačný a rokovací poriadok SPZ.

  Stanovy SPZ úplné znenie.

Kde nás najdete ...

Martin Mrva

Podhora 2, 034 01 Ružomberok.

e-mail: ruzomberok@opk.sk

Tel. číslo: +421 44 4327684

Mob. číslo: +421 907 837 682

 

Úradné hodiny:

Pondelok 10,00 - 13,00 hod.

Streda 13,00 - 17,00 hod.

Piatok 10,00 - 13,00 hod.